1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1.2 Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia lub jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do zgodności podanego wieku Klienta z rzeczywistym stanem rzeczy.
1.3 Sklep internetowy www.klubwino.pl prowadzi RESERVA Michał Rutkowski z siedzibą w Łodzi przy al. 1 Maja 11/2. NIP: 725-167-90-85, REGON: 100094328.
1.4 Sklep internetowy www.klubwino.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Witryna internetowa służy do zamawiania wybranych artykułów sprzedawanych w Sklepie.
2.2. Składanie zamówień za pośrednictwem Witryny jest możliwe wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Warunkiem realizacji zamówienia dokonanego za pośrednictwem Witryny jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.klubwino.pl, wybór formy płatności i przekazanie zamówienia do Sklepu za pośrednictwem Witryny.
2.3. Realizacja zamówienia w Witrynie jest poprzedzona oświadczeniem o ukończeniu 18 lat przez osobę składającą zamówienie (dalej: "Zamawiający"). Jest to wymóg konieczny z uwagi na obowiązki nałożone na Sprzedawcę ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 147, poz. 1231 z 2002 z późn. zm.).
2.4. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
2.5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia, stosownie do postanowienia pkt. 2.4. Wykonanie umowy sprzedaży następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego ceny wskazanej w potwierdzeniu zamówienia i odbioru zamówionego produktu przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną.
2.6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia, zgodnie z pkt 2.4.
2.7. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
2.8. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem Witryny przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
2.9.1. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym przelewy24.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub
2.9.2. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
2.9.3. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
2.9.4 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) gotówką - przy odbiorze: należność pobiera kurier (dodatkowa opłata 8zł);
b) kartą kredytową (akceptacja kart: Visa, MasterCard oraz American Express) należność z karty pobierana jest po pozytywnej autoryzacji przeprowadzonej przez system przelewy24.pl;
c) przelewem bankowym poprzez możliwość wykonania e-przelewu na konto sklepu (wybrane banki). Realizacja zamówienia następuje natychmiast po uzyskaniu pozytywnej informacji o przebiegu transakcji i statusie przelewu od przelewy24.pl.
d) przelewem bankowym. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po wpłynięciu na konto Sklepu zapłaty za zamówiony towar.
2.10. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.11. Zamieszczone na Witrynie ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
2.12. Ceny podawane na Witrynie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu, zgodnie z postanowieniami pkt 2.4. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia.
2.13. Sprzedawca rejestruje i potwierdza fakt dokonania sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
2.14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2.15. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z powodu braku towaru zamówienie zostaje automatycznie anulowane, jeżeli towar nie zostanie wysłany w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, o czym Zamawiający jest niezwłocznie informowany w sposób podany w pkt 2.4.
2.16 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.17 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany roczników win bez informowania Klienta.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
3.1. Dostawa zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej
3.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień, będący dniem pracy Sklepu, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracy sklepu następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 48 godzin (zamówienia złożone w przeddzień ustawowo wolny od pracy lub w piątek po godzinie 13.30 realizowane są odpowiednio w najbliższy dzień roboczy lub w poniedziałek przy uwzględnieniu okresu 48 godzin). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską. Przesyłki nadawane są pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Przesyłki przyjęte do realizacji przed godziną 13:30 wysyłane są jeszcze tego samego dnia, przyjęte po godzinie 13:30 realizowane są następnego dnia roboczego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez inne przedsiębiorstwa kurierskie.
3.3. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedawcy wpłyną odpowiednie środki.
3.4. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu szkodowego”. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (dokumentu sprzedaży) oraz opisać przedmiot reklamacji. Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o uszkodzonym towarze telefonicznie kontaktując się ze sklepem pod numerem telefonu 42 636 70 48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@klubwino.pl
3.5. Niezbędnym warunkiem odbioru zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
3.6 Koszt dostawy kształtuje się następująco:
 a. dla zamówień od 1 - 18 win (do 30kg wagi) wynosi 23zł
 b. dla zamówienia przekraczającego 18 win koszt dostawy wynosi 23zł + 23zł za każde następne 18 win lub mniej
 c. dla zamówień na kwotę 300zł lub więcej dostawa jest realizowana na koszt Sprzedawcy
3.7. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników firmy kurierskiej, przy czym zmiana kosztów dostawy nie będzie dotyczyła zamówień w trakcie realizacji, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kosztów dostawy.

4. REKLAMACJE
4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający odkryje jego wady może dokonać zwrotu zakupionego towaru.
4.2. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie przy nienaruszonych butelkach i banderolach.
4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu wyłącznie ceny produktu. Zwroty towaru dokonywane są na koszt i ryzyko Zamawiającego.
5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Sprzedawca przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienaruszonych butelkach i banderolach).
6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytych we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu należnej kwoty przez Sprzedawcę na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

7. OCHRONA DANYCH
7.1. Zamawiający, w trakcie składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7.2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych, w którym przetwarzane są dane osobowe Zamawiającego (dalej: "Zbiór"). Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze posiada jedynie Sprzedawca i podmioty, którym Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu zgodnie z przepisami prawa.
7.3. Zamawiający, którego dane przetwarzane są w Zbiorze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7.4. Zamawiający, w trakcie składania zamówienia, wyraża również zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
8.1.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu (nie dotyczy to złożonych i potwierdzonych zamówień),
8.1.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu (nie dotyczy to złożonych i potwierdzonych zamówień),
8.1.3. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
8.1.4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z jego właściwością.
8.5 Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.